apr2015-2016-cover-bm

Laporan Produktiviti 2015/2016

MERENTASI CABARAN SEMPADAN, MEMPERKASA RAKYAT

Dalam usaha ke arah menjadi peserta utama di peringkat global, Malaysia
hendaklah menerima pakai pendekatan yang holistik dan bersepadu untuk
meningkatkan produktiviti. Usaha ini memerlukan sokongan padu daripada
pelbagai peringkat Kerajaan, swasta, organisasi yang tidak berorientasikan
keuntungan dan juga rakyat.

Disclaimer : Malaysia Productivity Corporation ( MPC) shall not be liable for any loss or damage caused by the usage of any information obtained from this web site.
Best viewed in 1024 x 768 using Google Chrome or Mozilla Firefox. This website is mobile responsive.

hit counter
Visits
MENU
X