BOND merupakan pangkalan data amalan terbaik yang disediakan oleh MPC bagi membantu organisasi memperolehi maklumat amalan terbaik. Ia adalah platform untuk mempamerkan projek penambahbaikan yang telah dilaksanakan oleh organisasi di Malaysia ke arah memaksimumkan keuntungan. Projek penambahbaikan ini telah meningkatkan produktiviti dengan ketara melalui pengurangan kos pengeluaran dan operasi harian yang ditambah baik.


Layari BOND kerana ia adalah satu-satunya hub rujukan amalan terbaik di Malaysia