skip to Main Content

chairman1-211x300

Perutusan Pengerusi

Sebagai agensi pelaksanaan program peningkatan produktiviti, peranan utama MPC adalah untuk meningkatkan lagi paras produktiviti ke peringkat lebih tinggi bagi mencapai sasaran pertumbuhan produktiviti sebanyak 3.7 % menjelang tahun 2020. Tahun 2017 memberi cabaran baru kepada MPC dengan mandat lebih besar sebagai Pejabat Pengurusan Penyampaian (DMO) untuk berkerjasama rapat dengan Unit Perancang Ekonomi (EPU), Jabatan Perdana Menteri dalam memantau dan mengawal keberkesanan inisiatif-inisiatif produktiviti di peringkat nasional, sektor dan enterprais.

Mengukuhkan Prestasi Produktiviti dan Daya Saing

Dalam Laporan Produktiviti 2016-2017, Malaysia merekodkan pertumbuhan produktiviti sebanyak 3.5% kepada RM78,218 pada tahun 2016 berbanding RM75,548 pada tahun sebelumnya. Pelbagai usaha perlu dipergiat untuk terus meningkatkan tahap produktiviti negara secara berterusan. Dengan penubuhan 9 Nexus Produktiviti pada bulan Mei 2017, kami yakin produktiviti di peringkat sektor akan terus meningkat melalui 43 inisiatif yang telah dirancang dan dalam pelaksanaan. Di antara projek yang telah dijalankan adalah perkongsian amalan terbaik, pengiktirafan firma-firma berproduktiviti tinggi dan pakar produktiviti industri.

MPC selaku sekretariat kepada Majlis Pemantauan Produktiviti Kebangsaan (NOPC) turut memantau pelaksanaan 4 model kerjasama strategik inovasi yang berjaya merekodkan impak positif terhadap prestasi produktiviti syarikat yang terlibat berdasarkan petunjuk-petunjuk produktiviti seperti produktiviti modal, kecekapan proses, keuntungan dan produktiviti buruh selepas pelaksanaan projek intervensi. Antara prestasi yang direkodkan adalah Public-Private Research Network (PPRN) (oleh Kementerian Pendidikan Tinggi) berjaya memadankan 104 projek yang melibatkan pakar akademik untuk membantu dalam penyelesaian isu yang dihadapi oleh industri manakala SIRIM – Fraunhofer Partnership telah melaksanakan 560 projek intervensi teknologi. Selain itu, Steinbeis Malaysia Foundation – Agensi Inovasi Malaysia (AIM) dapat menyiapkan 212 projek berkaitan penyelesaian perniagaan dan PlaTCOM Ventures bersama SME Corp berjaya memindahkan 33 hak milik intektual.

Bagi mengukuhkan pelaksanaan aktiviti Amalan Baik Peraturan (GRP), MPC terus menjalankan kajian dan usaha untuk menambah baik peraturan perniagaan bagi meningkatkan daya saing Malaysia. Tahun 2017 mencatatkan penjimatan kos pematuhan mencecah RM1.2 bilion melalui projek Mengurangkan Beban Peraturan yang Tidak Wajar (RURB), Pemodenan Lesen Perniagaan (MBL) dan Cutting Red Tape (MyCURE).

Laporan Doing Business 2018 (DB2018) oleh Bank Dunia mencatatkan kedudukan Malaysia di tangga ke-24 daripada 190 ekonomi (DB2017: 23/190). Walaubagaimanapun, skor Distance to Frontier (DTF) bagi Malaysia meningkat sebanyak 0.96 kepada 78.43 (DB2017: 77.47). Bagi 2 lagi laporan antarabangsa utama yang dipantau oleh MPC, laporan Global Competitiveness Report 2017-2018 (GCR2017-2018) yang dikeluarkan oleh World Economic Forum (WEF) meletakkan Malaysia di tempat ke-23 daripada 138 negara (GCR2016-2017: 25/138) manakala laporan World Competitiveness Yearbook 2017 (WCY2017) oleh Institute for Management Development (IMD) mencatatkan Malaysia di kedudukan ke-24 dalam kalangan 63 ekonomi (WCY2016: 19/61). Secara keseluruhannya, Malaysia berjaya kekal dalam kalangan 25 negara paling berdaya saing di dunia bagi kesemua tiga laporan tersebut.

Pengukuran Keberhasilan Produktiviti (PGM) adalah satu pendekatan pengukuran dan pengurusan produktiviti yang sistematik untuk menilai prestasi produktiviti sesebuah firma. Pada tahun 2017, PGM telah digunakan dalam 6 projek yang melibatkan 233 syarikat seperti projek di bawah Strategi Lautan Biru Kebangsaan (NBOS), projek yang dipantau oleh NOPC, Program Pengiktirafan Perusahaan Berproduktiviti Tinggi dan Skim Peningkatan Produktiviti Enterprais (SPPE). Selain itu, ePGM juga telah dibangunkan bagi memudahkan aktiviti PGM dan syarikat- syarikat dapat membuat self assessment dengan lancar.

Antara inisiatif lain yang dijalankan oleh MPC bagi penambahbaikan produktiviti organisasi adalah memperkenalkan sistem Benchmarking Online Networking Database (BOND) yang telah menghasilkan artikel amalan terbaik dari projek Lean, Sistem Upah Yang Dikaitkan Dengan Produktiviti (PLWS), Kumpulan Kreatif dan Inovatif (ICC) serta perkongsian dari pemenang pelbagai anugerah kecemerlangan peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Selain itu, MPC mempromosikan penggunaan Rangka Kerja Kecemerlangan Perniagaan Malaysia (MBEF) yang telah diamalkan oleh 261 syarikat swasta pada tahun 2017 menjadikan jumlah keseluruhan sebanyak 5,326 syarikat di Malaysia telah mengamalkan rangka kerja ini sejak tahun 2013. MBEF turut diguna pakai sebagai asas untuk untuk menilai syarikat yang menyertai Anugerah Kecemerlangan Industri (AKI) yang dianjurkan oleh Kementerian Antarabangsa dan Industri (MITI) dan anugerah-anugerah tempatan lain.

Antara program yang dilaksanakan MPC bagi meningkatkan produktiviti di peringkat enterprais adalah program pembangunan kapasiti, program pembangunan sistem, serta perkongsian amalan terbaik. Penganjuran Konvensyen Team Excellence merupakan salah satu agenda utama MPC untuk membudayakan kreativiti dan inovasi dalam kalangan warga kerja di sesebuah organisasi melalui perkongsian amalan terbaik. Secara keseluruhannya, Siri Konvensyen Team Excellence 2017 telah disertai oleh 754 kumpulan dari 511 organisasi dengan penyertaan seramai 5,719 orang peserta. Siri konvensyen 2017 ini juga telah merekodkan jumlah penjimatan kos sebanyak RM515 juta.

Peningkatan Produktiviti Serantau

Sebagai mewakili negara anggota Asian Productivity Organisation (APO), MPC telah menjadi tuan rumah bagi program International Forum on Productivity yang telah diadakan pada 12 hingga 14 September 2017 di Putrajaya. Program ini disertai oleh wakil dari sektor awam dan swasta serta delegasi dari 19 buah negara aggota APO yang telah mendapat manfaat dari sesi perkongsian pengalaman dan perkembangan terkini institusi produktiviti di rantau Asia Pasifik. 

Prestasi Kewangan

MPC mencatatkan peningkatan pendapatan sebanyak 4% kepada RM49,108,594 pada tahun 2017 berbanding RM47,178,952 pada tahun sebelumnya. Peningkatan ini disumbangkan oleh pertambahan hasil dalaman sebanyak RM2,090,382 (18%) dari kutipan seperti yuran latihan, yuran perundingan dan yuran konvensyen. Perbelanjaan bagi tahun 2017 telah menunjukkan peningkatan sebanyak 6% kepada RM53,177,857 iaitu pertambahan RM3,043,585 berbanding tahun 2016. Peningkatan perbelanjaan disebabkan pertambahan geran pembangunan. Perbelanjaan pembangunan pada tahun 2017 adalah RM6,714,484 berbanding RM3,017,838 pada tahun 2016. Ini sejajar dengan pemberian geran Skim Peningkatan Produktiviti Enterpris (SPPE) yang berjumlah RM3,020,511. Walau bagaimanapun, perbelanjaan mengurus telah berkurang sebanyak 8% iaitu RM1,421,613 berbanding tahun 2016 disebabkan oleh pelaksanaan penjimatan perbelanjaan.

Prospek Produktiviti 2018

Melangkah ke tahun 2018, MPC perlu terus proaktif dalam memastikan kejayaan pelaksanaan inisiatif peningkatan produktiviti di peringkat nasional, sektoral dan enterprais. Tambahan peruntukan sebanyak RM15 juta untuk meningkatkan produtiviti 9 sektor utama yang telah  menyumbang sebanyak 30% kepada Keluaran dalam Negara Kasar (KDNK) dan 40% kepada jumlah pekerjaan di Malaysia perlu dimanfaatkan sepenuhnya oleh Nexus Produktiviti yang telah dibentuk. Kami yakin usaha berterusan ini akan dapat menghasilkan tenaga kerja masa hadapan, memacu pendigitalan dan inovasi, memastikan industri berupaya untuk meningkatkan produktiviti, membina ekosistem yang teguh dan menerapkan budaya produktiviti.

Penghargaan

Saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Ahli Lembaga Pengarah MPC, Champion dan Ahli Jawatankuasa Tadbir Urus Nexus Produktiviti, Panel Perundingan, pasukan petugas khas, pihak pengurusan dan warga kerja MPC atas komitmen dan dedikasi dalam menjadikan MPC dan negara lebih produktif. Sekalung penghargaan juga ditujukan kepada Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri (MITI) yang telah memberikan sokongan padu dalam inisiatif peningkatan produktiviti sepanjang tahun 2017.

Tan Sri Azman Hashim
Pengerusi
Perbadanan Produktiviti Malaysia

MENU
X